Vòng Tay - Chuỗi Hạt Đá Ngọc Bích

 • Vòng Tay Bản Liền Ngọc Bích Nephrite Jade (VT032-1)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Bản Liền Ngọc Bích Nephrite Jade (VT032-1)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Cỏ Bốn Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (VT066)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Cỏ Bốn Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (VT066)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 16mm (VT056-1)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 16mm (VT056-1)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 18mm (VT065)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 18mm (VT065)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 12mm VIP (VT052)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 12mm VIP (VT052)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 10mm VIP (VT050)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 10mm VIP (VT050)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 6mm VIP (VT064-2)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 6mm (VT064-2)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 6mm (VT064-1)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 6mm (VT064-1)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 6mm (VT064)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 6mm (VT064)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Cỏ Bốn Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (VT063)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Cỏ Bốn Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (VT063)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 10mm (VT062)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 10mm (VT062)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade (VT061)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade (VT061)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Lu Thống Ngọc Bích Nephrite Jade (VT060)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Lu Thống Ngọc Bích Nephrite Jade (VT060)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Lu Thống Ngọc Bích Nephrite Jade (VT059)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Lu Thống Ngọc Bích Nephrite Jade (VT059)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Cỏ Bốn Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (VT058)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Cỏ Bốn Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (VT058)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Đồng Điếu Ngọc Bích Nephrite Jade (VT057)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Đồng Điếu Ngọc Bích Nephrite Jade (VT057)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 16mm (VT056)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade 16mm (VT056)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade Bản Liền (VT040)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade Bản Liền (VT040)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Lắc Tay Vàng Mặt Đá Ngọc Bích Nephrite Jade (VT039)

  • Tên sản phẩm: Lắc Tay Vàng Mặt Đá Ngọc Bích Nephrite Jade (VT039)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 5,0~5,5 chỉ
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  15.000.000 
 • Lắc Tay Vàng Mặt Đá Ngọc Bích Nephrite Jade (VT038)

  • Tên sản phẩm: Lắc Tay Vàng Mặt Đá Ngọc Bích Nephrite Jade (VT038)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 4,0~4,5 chỉ
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  11.500.000 
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade Bản Liền (VT037)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade Bản Liền (VT037)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade Bản Liền Bọc Vàng (VT034)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade Bản Liền Bọc Vàng (VT034)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,3 chỉ
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade Bản Liền (VT036)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade Bản Liền (VT036)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade Bản Liền (VT035)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Jade Bản Liền (VT035)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Chế tác: Thủ công theo mẫu và yêu cầu từ khách hàng
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không

Các sản phẩm có giá 0Đ và 9Đ quý khách cần liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.276.246 để nhận giá chính xác. Bỏ qua