Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

 • Dây Chuyền Lông Vũ Ngọc Bích Nephrite Jade (MD175)

  • Tên sản phẩm: Dây Chuyền Lông Vũ Ngọc Bích Nephrite Jade (MD175)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,2~1,7 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  6.000.000 
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD174)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD174)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,8~1,0 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Bông Tuyết Ngọc Bích Nephrite Jade (MD173)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Bông Tuyết Ngọc Bích Nephrite Jade (MD173)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,5 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD125)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD125)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,6~0,9 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Đồng Điếu Ngọc Bích Nephrite Jade (MD027-2)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Đồng Điếu Ngọc Bích Nephrite Jade VIP (MD027-2)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Di Lạc Ngọc Bích Nephrite Jade (MD021-2)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Di Lạc Ngọc Bích Nephrite Jade (MD021-2)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Thánh Giá Ngọc Bích Nephrite Jade (MD172)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Thánh Giá Ngọc Bích Nephrite Jade (MD172)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Dao Kila (Phurba, Phổ Ba) Ngọc Bích Nephrite Jade (MD171)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Dao Kila Ngọc Bích Nephrite Jade (MD171)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Phật Quan Âm Ngọc Bích Nephrite Jade (MD170)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Phật Quan Âm Ngọc Bích Nephrite Jade (MD170)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD169)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD169)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Chữ Om Ngọc Bích Nephrite Jade (MD168)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Chữ Om Ngọc Bích Nephrite Jade (MD168)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Chiếc Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (MD167)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Chiếc Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (MD167)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Lu Thống Ngọc Bích Nephrite Jade (MD166)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Lu Thống Ngọc Bích Nephrite Jade (MD166)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,2~0,3 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Cỏ Bốn Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (MD165)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Cỏ Bốn Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (MD165)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,7~1,0 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD164)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD164)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD163)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD163)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,6~0,9 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD162)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD162)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,5~2,0 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD161)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD161)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD160)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD160)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,7~0,9 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD159)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD159)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,7~0,9 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD158)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD158)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,5 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Ngọc Bích Nephrite Con Chó (MD114)

  • Tên sản phẩm: Mặt Ngọc Bích Nephrite Con Chó (MD114)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD113)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD113)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 2,0~2,5 chỉ
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  8.965.000 
 • Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD111)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD111)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây chuyền – Mặt Đá
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không

Các sản phẩm có giá 0Đ và 9Đ quý khách cần liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.276.246 để nhận giá chính xác. Bỏ qua