Bông Tai Đá Ngọc Bích

 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT103)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT103)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT101)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT101)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT100)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT100))
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT099)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT099))
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT097)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT097)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,5chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT096)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT096)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT095)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT095)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,8~1,0 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT094)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT094)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT093)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT093)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,4~0,7 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT092)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT092)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,7~1,0 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT091)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT091)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,5~0,8 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT090)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT090)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,8~2,0 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Bông Tai Chiếc Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (BT073)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Chiếc Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (BT073)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng Trắng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,3 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  5.000.000 
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT072)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT072)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,5~0,8 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.970.000 
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT071)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT071)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng trắng 10k – Trọng Lượng: 0,5~0,7 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.050.000 
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT070)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT070)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng trắng 10k – Trọng Lượng: 0,8~1,0 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  7.320.000 
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT069)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT069)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,3~0,5 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.670.000 
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT068)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT068)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,3~0,5 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.870.000 
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT067)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT067)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,3~0,5 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  6.870.000 
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT066)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT066)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,5~0,7 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.250.000 
 • Bông tai Hoa Mẫu Đơn Ngọc Bích Nephrite Jade (BT065)

  • Tên sản phẩm: Bông tai Hoa Mẫu Đơn Ngọc Bích Nephrite Jade (BT065)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,3~0,5 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.820.000 
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT064)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT064)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.000.000 
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT063)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT063)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,6~0,8 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.500.000 
 • Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT062)

  • Tên sản phẩm: Bông Tai Ngọc Bích Nephrite Jade (BT062)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,8~1 chỉ
  • Chủng loại: Bông Tai
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.600.000 

Các sản phẩm có giá 0Đ và 9Đ quý khách cần liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.276.246 để nhận giá chính xác. Bỏ qua